واحد تحقيقات جنگل و صنوبر

 


جنگل: استان اصفهان بجز جنگل‌‌هاي بادام وحشي و دست‌كاشت تاغ مساحت بسيار كمي از سطح جنگل‌هاي زاگرس را در بر مي گيرد. فعاليت‌هاي پژوهشي در رابطه با گونه‌هاي درختي جنگلي، گونه‌هاي درختي سريع‌الرشد و چند منظوره مي باشد.
صنوبر: صنوبرها جزء درختان سريع الرشد و خزان كننده مي باشد. ارتفاع حدود 18 متر طي 15 سال در تعدادي از اين گونه‌ها مشاهده شده است. صنوبرها از نظر رده بندي گياهي، متعلق به جنس صنوبر و خانواده بيديان مي باشند. چوب صنوبرها در صنايع كبريت سازي، نئوپان، فيبر، جعبه سازي و غيره استفاده مي شود. اين درختان سريع الرشد، 15 - 10 برابر درختان جنگلي چوب توليد مي كنند و از نظر گونه متنوع هستند. چون صنوبرها در منطقه‌هاي آب و هوايي مختلف قابل كشت مي باشند و از خود سازگاري نشان داده اند، فعاليت‌هاي پژوهشي بر روي اين درختان قابل توجيه و داراي اهميت مي باشد.


اعضاء واحد
:

مشخصات فردي و وضعيت خدمتي:

رديف

نام و نام خانوادگي

ميزان‌تحصيلات

رشته ‌تحصيلي

سمت

تاريخ تولد

محل تولد

سابقه تحقيقاتي (سال)

سابقه خدمتي (سال)

نشاني پست الكترونيكي

1

سيد ماجدحسامي

فوق‌ليسانس

جنگلداري

کارشناس ارشد ، مسئول واحد

1343

آباده

16

16

hesami @asia.com

2

 

عبدالله نصر‌اصفهاني

فوق‌ديپلم

زراعت

كارشناس

1339

اصفهان

28

28

-

اهداف کلي واحد :

- بررسي و مطالعه كلون‌هاي سازگار با آب و هواي منطقه استان اصفهان

- طرح‌هاي كاربردي صنوبر نظير بررسي نياز آبي صنوبر‌ها نياز كودي، هرس، تعيين مناسب‌ترين فاصله كاشت و همچنين كشت     مخلوط صنوبر با گياهان زراعي، دارويي و ديگر درختان مثمر. 

- مشخص كردن بهترين كلون از لحاظ رشد، كيفيت و كميت چوب صنوبر

- تعيين مقاوم ترين كلون صنوبر نسبت به آفات و بيماري‌ها در استان اصفهان

- ايجاد ارتباط و همكاري با بخش اجرا در تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در رابطه با درختان صنوبر و زراعت چوب

- بررسي و مطالعه بر روي درختان و درختچه‌هاي مثمر( پسته اهلي و وحشي، بادام وحشي واهلي، سنجد، گردو)، غير مثمر، جهت جنگل‌كاري در حوزه‌هاي آبخيز.    

رهيافت ها:

- بررسي و مطالعه كلون‌هاي سازگار با آب و هواي منطقه استان اصفهان

- طرح‌هاي كاربردي صنوبر نظير بررسي نياز آبي صنوبر‌ها نياز كودي، هرس، تعيين مناسب‌ترين فاصله كاشت و همچنين كشت مخلوط صنوبر با گياهان زراعي، دارويي و ديگر درختان مثمر.

- مشخص كردن بهترين كلون از لحاظ رشد، كيفيت و كميت چوب صنوبر

- تعيين مقاوم ترين كلون صنوبر نسبت به آفات و بيماري‌ها در استان اصفهان

- ايجاد ارتباط و همكاري با بخش اجرا در تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در رابطه با درختان صنوبر و زراعت چوب

- بررسي و مطالعه بر روي درختان و درختچه‌هاي مثمر( پسته اهلي و وحشي، بادام وحشي واهلي، سنجد، گردو)، غير مثمر، جهت جنگل‌كاري در حوزه‌هاي آبخيز.

- تعيين حد آستانه تحمل به شوري سه گونه بادام وحشي و سه ژنوتيپ از گونه بادام اهلي

- شناسايي رقم‌هاي بادام مقاوم به خشكي

- انتخاب كلون‌هاي برتر صنوبر از نظر توليد چوب در استان اصفهان

- فنولوژي تعدادي از كلون‌هاي صنوبر در اصفهان

- بررسي چند رقم گونه سنجد مقاوم به شوري

- انتخاب ارقام ديرگل بادام

- تعيين ريشه‌زايي كلون‌هاي مختلف صنوبر

- جمع‌آوري اطلاعات مربوط به ژنوتيپ ‌هاي گردوي استان اصفهان و چهارمحال و بختياري

- شناسايي پايه‌هاي نر و ماده كلن‌هاي صنوبر

- پيوند كبوده روي پايه پده و تعيين حد تحمل به شوري پايه ‌هاي پيوندي

- تعيين حد مقاومت به شوري پده

- تعيين آستانه تحمل به شوري 8 گونه صنوبر (كبوده، نيگرا، اورامريكن، دلتوئيدس، سيموني، سيلياتا، كانديكن، و پده)

- توليد چوب كبوده، اورامريكن، دلتوئيدس، سيلياتا، نيگرا كه جمعاً24 كلون صنوبر مي باشد.


فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي
 بازگشت

بازگشت به صفحه اصلي