فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي:

1- طرحهاي خاتمه يافته :

رديف

كد طرح

عنوان طرح

نام مجري

همكاران

سال شروع

سال خاتمه

1

328-14-103-100

تعيين بهترين روش و دفعات بهره‌برداري گزانگبين

باقرزاده

فقيه ، قائدي

1371

1373

2

327-14-103-100

بررسي منابع توليد كننده و نحوه توليد شكر تيغال

باقرزاده

فقيه ، قائدي

1371

1374

3

17-03103116-69

بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد 12 رقم يونجه دائمي در شرايط ديم بصورت وجين و بدون وجين

باقرزاده

فرح‌پور، رحماني

1373

1379

4

06-0311003909-73

شناسايي، تعيين و پراكندگي تراكم گياه Ferula gumosa در استان اصفهان

باقرزاده

اصفا

1373

1380

5

07-0311003909-73

شناسايي و تعيين گونه‌هاي مولد كتيرا در استان اصفهان

باقرزاده

-

1373

1380

6

07-031003000-74

بررسي سازگاري گونه‌هاي مهم دارويي بصورت ديم و آبي در اقليم استپي سرد

باقرزاده

بحريني‌نژاد ، اصفا

1374

1380

7

04-0311004909-73

بررسي تاثير بهره‌برداري در ادامه حيات و قابليت بهره‌دهي گياه باريجه

اصفا

-

1375

1380

8

02-0311017908-72

بررسي پيرامون گونه‌هاي افدرا از نظر توليد افدرين و پزودوافدرين

باقرزاده

-

1375

1379

9

77077-12-26-103

انتخاب توده اي در 2 توده كرچك مورد كشت و كار در استان اصفهان

دوازده امامي

شهسواري

1377

1383

10

31305340

بررسي سازگاري چند گونه از گياهان داروئي به شوري

دوازده امامي

-

1377

1379

11

سازمان مديريت

مزيت نسبي توليد و صادرات منتخبي از گياهان داروئي و صنعتي

اصفا

بحريني‌نژاد

1378

1380

12

01-78 (01-78)-26-103

شناسائي واريته ها و كولتيوارهاي گل محمدي كاشان

دوازده امامي

-

1378

1380

13

01-0310803116-79 S

جمع‌آوري و حفظ ژرم پلاسم گياهان دارويي استان اصفهان

اصفا

باقرزاده، مدرس‌هاشمي، نوروزي، بحريني‌نژاد

1379

1383

14

21301329

ارائه يك مدل عملي در اهلي كردن گونه‌هاي جديد گياهان دارويي تا سرحد تجاري كردن

بحريني نژاد

باقرزاده ، عسگرزاده، اصفا

1379

1380

15

80-79-26-103

اثر آرايش كاشت بر عملكرد و اجزاءعملكرد كرچك سبز

دوازده امامي

شهسواري

1379

1381

16

001-79-26-103

جمع آوري و شناسائي درختان و درختچه هاي داروئي اصفهان

دوازده امامي

-

1379

1383

17

07-0311004909-80

شناسايي و بررسي اكولوژيك دو گونه زرين گياه و سنبل الطيب به منظوراهلي كردن و كشت آنها

عسگرزاده

نوروزي ، بحريني‌نژاد

1380

1382

18

0063-0311003000-80

بررسي تاثير شرايط محيطي روي كميت و كيفيت اسانس سه گونه دارويي در استان اصفهان

باقرزاده

بحريني‌نژاد، جايمند، برازنده، باباخانلو

1380

1382

19

0160-0311003000-80

تعيين مناسبترين سطح تراكم ، تعداد چين و اثر كود ازته در گياه كنگر فرنگي

بحريني نژاد

باقرزاده، شنبه‌دستجردي، باباخانلو

1380

1382

20

83004-8201-08-170000-100-0

بررسي ميزان اسانس گياه Teucrium polium و تغييرات آن در اثر عوامل اكولوژيك

باقرزاده

ميرزا، برازنده، بحريني نژاد، عسگرزاده

1381

1383

 

 

2-طرحهاي در دست اجراء :

 

رديف

كد طرح

عنوان طرح

نام مجري

همكاران

سال شروع

سال خاتمه

1

83065-0000-10-170000-069-2

بررسي اثر تراكم كاشت و زمان برداشت بر عملكرد پيكر رويشي و ميزان اسانس گيري گياه آويشنT.daenensis

بحريني نژاد

باقر زاده، عسگرزاده

1377

1383

2

05-0311003909-73

تحقيق در مورد تاثير بهرهبرداري به روش تيغ زني در ادامه حيات و زادآوري گونههاي مولد كتيرا

باقرزاده

اصفا، بحرينينژاد

1379

1385

3

01-0311003000-79

جمعآوري و شناسايي Thymus daenensis از رويشگاههاي مختلف و تعيين ميزان مواد موثره آنها در منطقه مركزي ايران

بحريني نژاد

باقر زاده، نوروزي، اصفا

1379

1383

4

01-82-26-103

بررسي تنوع ژنتيكي در گياه رازيانه

صفائي

زينلي

1382

1384

5

83001-8301-08-170000-100-0

استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانسگلمحمدي در پايههاي مختلف كشت شده در استان اصفهان

باقر زاده

بحرينينژاد، صالحي، بتولي

1383

1387

6

1-830-8301-08-170000-100-0

بررسي سازگاري ژنوتيپهاي گلمحمدي Rosa damascena در استان اصفهان

زينلي

-

1383

1387

7

84052-0000-08-170000-016-2

بررسي تنوع و ارتباط خصوصيات مرفولوژيكي و فنولوژيكي و تاثير آنها بر عملكرد گلمحمدي

زينلي

-

1383

1387

8

84048-0000-10-170000-100-0

تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه هاي جنس آويشن در مناطق مختلف كشور

صفائي

عسگرزاده، زينلي

1384

1388

9

84055-0000-11-170000-100-0

بررسي سيتوژنتيك گراسها و لگومها موجود در بانك ژن منابع طبيعي با استفاده از آناليز تصويري

حسين زينلي

-

1384

1389

10

84052-0000-08-170000-016-2

مطالعه تنوع صفات زراعي- سيتوژنتيك در بابونه حقيقي

حسين زينلي

صفائي

1384

1386

 

 

3- طرحهاي دانشجويي خاتمه يافته :

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

نام دانشگاه

نام مشاور يا همكار از بخش

سال شروع

سال خاتمه

1

بررسي فارماكوكئوژيكي كشت منتخبي از گياهان دارويي مورد استفاده در بازار دارويي گياهي و طب سنتي ايران در رابطه با تهيه بذر استاندارد

حميد جبران زاده

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1363

1364

2

بررسي گونههاي مختلف بابونه استان اصفهان و بررسي چگونگي كشت و اهلي كردن گونه استاندار آن از نظر گياهشناسي، فيتوشيميايي و تعيين مواد موثره

ولي ا... حاج هاشمي

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1365

1366

3

بررسي مواد موثر بخصوص اسانس فرار در گونههاي اوكاليپتوس كشت شده در مركز تحقيقات جنگلها و مراتع اصفهان و مقايسه آن با گونه افيسينال ذكر شده در فارماكوپه

حجت ا... صادقي رضا آبادي

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1366

1367

4

مطالعه مقدماتي منوگرافهاي نود و ششم تا صدو سي ويك فارماكوپه گياهي بريتانيا و بررسي چگونگي آماده نمودن برخي از داروهاي گياهي

رضا اسدي پور اناري

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1368

1369

5

بررسي گونههاي مختلف گاوزبان موجود در بازار داروهاي گياهي ايران و مقايسه با گونههاي استاندارد و بررسي چگونگي كشت و اهلي كردن آن در منطقه اصفهان

عبدالرسول صالح زاده

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1375

1367

6

بررسي اثر NPK برروي ميزان اسانس و تركيبات فنلي آويشن Thymus daenensis در مرحله گلدهي

كريم باقر زاده

اصفهان

پرويز بابا خانلو

1376

1377

7

بررسي مقايسه مرفولوژي و فيتوشيميايي نمونههاي خودرو كشت شده Draocephalum Kotschyi (زرين گياه)

حامد صمد زاده

آزاد واحد تهران

كريم باقر زاده

1376

1377

8

بررسي فيتوشيميايي و مورفولوژي شيرابه گياه Ferula assa- foetida و مقايسه دو نمونه كشت شده و موجود در بازار دارويي ايران

كاترين اسامي

علوم پزشكي اصفهان

كريم باقر زاده

1376

1377

9

بررسي گياهشناسي و فيتوشيميايي مقدماتي انواع گياهاني كه در بازار دارويي ايران تحت عنوان بومادران به مصرف ميرسد و مقايسه آن با گونه استاندارد

سيروس امين زر

علوم پزشكي اصفهان

مجتبي معقول

1379

1370

10

بررسي اجزاي تشكيل دهنده و اثرات بيولوژيكي اسانس گياه Peroveskia abrotanoides

الهام محمدي

كاشان

كريم باقر زاده

1382

1383

 

4- مقالات ارائه شده به همايشها ، كنگره ها و

رديف

عنوان مقاله

ارائه كننده

همكاران

عنوان همايش و

محل ارائه

سال

نوع ارائه

شفاهي

پوستر

1

Survey of using medicinal herbs in Semirom

كريم باقرزاده

-

همايش طب سنتي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

تهران

-

 

*

2

نگرشي به بهترين روش

و دفعات بهره‌برداري گزانگبين

كريم باقرزاده

-

اولين سمينار گياهان دارويي و صنعت

شيراز

1376

 

*

3

معرفي گياهان دارويي و صنعتي مهم استان اصفهان

كريم باقرزاده

بابك بحريني نژاد

اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشكي

تهران

1377

 

*

4

كنترل شيميائي علفهاي هرز گندم هميشه باعث افزايش عملكرد آن نمي شود

بابك بحريني‌نژاد

-

پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران

كرج

1377

*

 

5

تعيين پراكنش و معرفي گونه‌هاي گياه وحشره مولد شكر تيغال

كريم باقرزاده

-

اولين سمينار گياهان دارويي و صنعت

شيراز

1379

 

*

6

اهميت تشكيل بانك اطلاعاتي گياهان دارويي كشور

 

كريم باقرزاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

پنجمين همايش علمي مراكز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام منطقه مركزي كشور

همدان

1379

*

 

7

معرفي گياهاني از استان اصفهان با مصارف آرايشي- بهداشتي

كريم باقرزاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

اولين همايش طب سنتي و مفردات پزشكي

تهران

1379

 

*

8

بررسي اثرات برخي از فاكتورهاي زراعي بر رشد و نحوه عملكرد گياه دارويي علوفه‌اي كنگر‌فرنگي

بابك بحريني‌نژاد

كريم باقرزاده

دومين كنگره علوم باغباني ايران

-

1379

 

*

9

كاربرد گياهان دارويي در فضاي سبز

بابك بحريني نژاد

-

دومين همايش فضاي سبز منطقه‌اي

اهواز

1379

 

*

10

معرفي گياهان دارويي مهم مورد استفاده در نسخه‌هاي درماني ناراحتي‌هاي معده و اثني‌عشر

محمد اصفا

-

اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشكي

تهران

1379

 

*

11

مطالعات فنولوژي چند گونه مهم دارويي در استان اصفهان

 

محمد اصفا

كريم باقرزاده و بابك بحريني نژاد

پنجمين همايش علمي مراكز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام منطقه مركزي كشور

همدان

1379

 

*

12

مطالعه فنولوژي سه گونه دارويي انيسون، رازيانه و مريم گلي در استان اصفهان

محمد اصفا،

كريم باقرزاده

همايش منطقه‌اي گياهان دارويي

همدان

1379

 

*

13

تعيين مقادير اسانس و تركيبات فنلي آويشن تحت تاثير NPK

كريم باقرزاده

-

كنگره زراعت

كرج

1380

 

*

14

معرفي گياهان مورد استفاده در صنايع آرايشي

كريم باقرزاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي-

تهران

1380

 

*

15

شرايط اكولوژيك رويشگاههاي گياه صنعتي باريجه در استان اصفهان

كريم باقرزاده

-

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

16

معرفي گونه‌هاي اسانس‌دار مهم استان اصفهان

كريم باقرزاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

17

بررسي اقتصادي گياه دارويي بابونه Matricaria chamomilla در استانهاي مختلف كشور

كريم باقرزاده

محمد اصفا و بابك بحريني نژاد

همايش ملي گياهان دارويي ايران

تهران

1380

 

*

18

معرفي گونه‌هاي درختي و درختچه‌هاي دارويي استان اصفهان

كريم باقرزاده

-

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

19

سياهدانه Nigella sativa ايران از ديدگاه اقتصادي

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش ملي گياهان داروئي ايران

تهران

1380

 

*

20

Skin care and beauty with plants

كريم باقرزاده

-

همايش طب سنتي دانشگاه مشهد

مشهد

1380

 

*

21

Treatment of Menstrual Disorders With Medicinal Plants

كريم باقرزاده

-

همايش طب سنتي دانشگاه مشهد

مشهد

1380

 

*

22

Medicinal plants of semi-arid regions of Esfahan province

كريم باقرزاده

-

همايش طب سنتي دانشگاه مشهد

مشهد

1380

*

 

23

كاربرد گياهان دارويي در حفظ محيط زيست و سلامت بشر

بابك بحريني‌نژاد

-

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

24

طبقه بندي 530 گياه داروئي بر اساس تعدادي از مهمترين فاكتورهاي آگرو- اكولوژيكي

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي گياهان داروئي ايران

تهران

1380

 

*

25

بررسي وضعيت توليد و صادرات رازيانه Foeniculum vulgare در ايران و جهان .

مهدي كياني

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش ملي گياهان داروئي ايران

تهران

1380

*

 

26

بررسي وضعيت توليد و تجارت باريجه در ايران.

مهدي كياني

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش ملي گياهان داروئي ايران.

تهران

1380

*

 

27

شرايط اكولوژيك و پراكنش گونه هاي كتيرا در استان اصفهان

مهدي كياني

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

همايش ملي گياهان داروئي ايران

تهران

1380

 

*

28

مراحل زيستي و فنولوژيك سه گياه (بابونه ختمي و اسفرزه) در صنايع آرايشي و بهداشتي

محمد اصفا

بابك بحريني نژاد و كريم باقرزاده

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

29

معرفي داروهاي مهم مورد استفاده در نسخه هاي درماني اثني عشر

محمد اصفا

-

اولين همايش طب سنتي و مفردات پزشكي

تهران

1380

 

*

30

رنگ موهاي گياهي

محمد اصفا

-

هشتمين همايش بين المللي صنايع بهداشتي، آرايشي

تهران

1380

 

*

31

مراحل زيستي و فنولوژيك سه گياه اسانس‌دار (بادرنجبويه، كرفس، ريحان) در اصفهان

محمد اصفا

بابك بحريني نژاد و كريم باقرزاده

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي وبهداشتي

تهران

1380

 

*

32

كاربرد گياهان دارويي در حفظ محيط زيست و سلامت بشر

بابك بحريني نژاد

-

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

33

كاشت ، داشت و برداشت گياه دارويي اسطوخودوس

عسگرزاده

باقري

همايش بين‌المللي صنايع آرايشي و بهداشتي

تهران

1380

 

*

34

تجزيه و تحليل خصوصيات مورفولوژيك و فنولوژيك در نعناهاي ايران

حسين زينلي

-

همايش ملي گياهان داروئي ايران

تهران

1380

 

*

35

شناسائي واريته هاي گل محمدي كاشان

سعيد دوازده امامي

-

جشنواره گل و گلاب

كاشان

1380

 

*

36

گياهان داروئي منابع ژنتيكي سازگار با تنوع اقليمي كشور

سعيد دوازده امامي

-

سمينار گل وگياه

محلات

1380

 

*

37

استفاده از ميكروسكوپ الكتروني در مطالعه پوسته بذر به منظور تعيين حدود تاكسونها در گل محمدي

سعيد دوازده امامي

-

سمينار گل وگياه

محلات

1380

 

*

38

زيستگاههاي گياه Astragalus gossypianus

كريم باقر زاده

محمد اصفا

اولين كنفرانس تنوع زيستي گياهان در ايران

-

1381

 

*

39

نقش گياهان دارويي در توسعه كشاورزي پايدار

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد

همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار در ايران

ورامين

1381

 

*

40

معرفي تعدادي از گياهان دارويي قابل كشت در مناطق استپي سرد

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد

سومين همايش كاهش ضايعات ناشي از سرما و يخ زدگي محصولات زراعي و باغي

كرج

1381

 

*

41

استراتژي محصولات جديد كشاورزي در راستاي توسعه پايدار

بابك بحريني نژاد

كريم باقر زاده

همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار در ايران

ورامين

1381

*

 

42

نقش مراكز غير دولتيN.G.O گياهان دارويي در توسعه پايدار كشاورزي

مسعود عسگرزاده

كريم باقر زاده و بابك بحريني نژاد

همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار در ايران

ورامين

1381

 

*

43

استفاده از گياهان داروئي به جاي داروهاي شيميائي در درمان سرما خوردگي، آنفولانزا، تب و گلو درد

محمد اصفا

-

اولين همايش منطقه اي غرب كشور

كرمانشاه

1381

 

*

44

اثر تنش شوري بر مراحل اوليه رشد آفتابگردان

سعيد دوازده امامي

-

كنگره زراعت

كرج

1381

 

*

45

اثر تراكم كاشت بر درصد دانه هاي بارور نشده (غير نرمال ) و نرمال در انواع لوبيا

سعيد دوازده امامي

-

كنگره زراعت

كرج

1381

 

*

46

اثر تنش شوري و سرما بر خصوصيات جوانه زني بابونه

سعيد دوازده امامي

-

كنگره زراعت

كرج

1381

 

*

47

اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني 10 گياه داروئي

سعيد دوازده امامي

-

كنگره زراعت

كرج

1381

 

*

48

زيستگاههاي گون كتيراييA.parrowianus در استان اصفهان

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد و محمد اصفا

يازدهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران

اروميه

1382

 

*

49

بادام كوهي (Amygdalus scoparia) گياهي مناسب و سازگار جهت ايجاد فضاي سبز شهري در استان اصفهان

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد

همايش سراسري فضاي سبز شهري فارس

شيراز

1382

*

 

50

معرفي گونه هايي از جنس Dionysia (عروس سنگها ) براي آرايش باغهاي صخره اي در استان فارس

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد و پريسا سليماني

همايش سراسري فضاي سبز شهري فارس

شيراز

1382

*

 

51

استفاده از گياهان دارويي سازگار با شرايط آب و هوايي استان فارس در فضاي سبز شهري

كريم باقر زاده

بابك بحريني نژاد

همايش سراسري فضاي سبز شهري فارس

شيراز

1382

 

*

52

زعفران گياهي مناسب جهت كشت در مزارع شهرستان اردستان

كريم باقرزاده

-

همايش توسعه

اردستان

1382

 

*

53

معرفي گونه ‌هاي دارويي شهرستان اردستان

كريم باقرزاده

-

همايش توسعه

اردستان

1382

 

*

54

آويشن دنايي گياهي مناسب براي توليد تركيبات فنلي مورد استفاده در صنايع داروسازي

كريم باقرزاده

-

همايش علوم داروئي

لرستان

1382

*

 

55

طراحي يك وب سايت به منظور تبليغات، بازار يابي، تجارت الكترونيك و صادرات گياهان زينتي

عليزاده

صفائي

اولين جشنواره و همايش گل و گياهان زينتي مناطق گرمسيري،خوزستان

دزفول

1382

*

 

56

كاربرد گياهان داروئي در فضاي سبز مناطق گرمسير و نيمه گرمسير

عليزاده

صفائي

اولين جشنواره و همايش گل و گياهان زينتي مناطق گرمسيري،خوزستان

دزفول

1382

*

 

57

كاربرد هاي ميكو ريزا در طبيعت با هدف توسعه پايدار

بابك بحريني‌نژاد

مسعود عسگرزاده و محمد اصفا

همايش دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

فلاورجان

1382

 

*

58

كاربرد گياه Cynara scolymus در فضاي سبز استان فارس

بابك بحريني نژاد

كريم باقر زاده و مسعود عسگر زاده

همايش سراسري فضاي سبز شهري فارس

شيراز

1382

*

 

59

اهلي كردن (Domestication) راهكاري جهت حفظ ذخاير ژنتيكي

بابك بحريني نژاد

مسعود عسگرزاده

اولين همايش دانش بومي و ذخاير توارثي كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان

زابل

1382

 

*

60

نقاط قوت و ضعف بكار گيري گياهان دارويي در منظر سازي شهري

 

بابك بحريني نژاد

كريم باقر زاده

دومين سمينار علمي كاربردي گل و گياهان زينتي ايران

محلات

1382

 

*

61

معرفي گياهان مورد استفاده در درمان بيماريها و اختلالات عصبي

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

62

معرفي پايگاههاي اينترنتي مرتبط با گياهان داروئي

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

63

آويشن دنائي گياهي جديد و بومي در درمان بيماريهاي عفوني

بابك بحريني

كريم باقرزاده

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

64

زرين گياه Dracocephalum Kotschy گياهي جديد در رفع التهاب و درد مفاصل

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

65

گياه درماني در بيماريهاي سوء هاضمه

بابك بحريني

كريم باقر زاده

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

66

كاربرد گياهان داروئي در مواد غذائي و بهداشتي

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

 

*

67

مهار راديكالهاي آزاد با بهره گيري از تركيبات گياهي در مواد آرايشي و بهداشتي

بابك بحريني نژاد

-

همايش ملي طب سنتي

قم

1382

*

 

68

استفاده از گونه هاي مقاوم به خشكي جهت ايجاد پاركهاي جنگلي

مسعود عسگرزاده

كريم باقر زاده و بابك بحريني نژاد

اولين همايش منطقه اي علوم زيستي

فلاورجان

1382

 

*

69

درختچه داروئي معطر برازمبل Proveskia abrotanoides مناسب براي فضاي سبز

محمد اصفا

-

همايش فضاي سبز شهري

شيراز

1382

 

*

70

بحران برداشت بي رويه گياهان داروئي از منابع طبيعي

محمد اصفا

-

همايش ملي دنا شناسي

-

1382

 

*

71

معرفي واريته هاي گل محمدي ايران

سعيد دوازده امامي

-

كنگره گياهان داروئي

 

1382

 

*

72

معرفي مصارف سنتي گل گاوزبان ايراني

سعيد دوازده امامي

-

كنگره گياهان داروئي

تايلند

1382

 

*

73

اثر آرايش كاشت بر اجزاء عملكرد كرچك

سعيد دوازده امامي

محمدرضا شهسواري

كنگره باغباني

كرج

1382

 

*

74

انتخاب توده اي در كرچك

سعيد دوازده امامي

محمدرضا شهسواري

كنگره باغباني

كرج

1382

 

*

75

اثر اكسين بر باز زائي پياز

سعيد دوازده امامي

عماد شاهمنصوري

كنگره باغباني

كرج

1382

 

*

76

اثر شوري بر عملكرد گل محمدي

سعيد دوازده امامي

-

سمينار گل و گياه

محلات

1382

 

*

77

معرفي گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي كليه و مجاري ادراري

كريم باقرزاده

بابك بحريني

همايش طب سنتي

قم

1383

 

*

78

منابع و مآخذ سنتي و جديد گياهان دارويي در ايران

كريم باقرزاده

بابك بحريني

همايش طب سنتي

قم

1383

*

 

79

تاثير تاريخ‌هاي مختلف كاشت بر روي ميزان عملكرد سرشاخه‌گلدار گياه دارويي گل گاوزبان

كريم باقرزاده

بابك بحريني

كنگره زراعت و اصلاح نباتات

گيلان

1383

 

*

80

بررسي ميزان توليد و برخي از خصوصيات كيفي تفاله كنگر فرنگي (Cynara cardunculus) به عنوان گياهي نويد بخش و پر توليد در تعليف دام‌هاي نشخوار كننده

بابک بحريني نژاد

-

كنگره زراعت و اصلاح نباتات

گيلان

1383

*

 

81

جمعيت هاگ و انتقال آلودگي مايكوريز وزيكولار آربوسكولار در گياه پوآ

صفائي

-

كنگره گياه پزشكي

تبريز

1383

 

*

82

بررسي تنوع ژنتيكي در 12 توده رازيانه

(Foeniculum vulgare Mill.) بر اساس صفات مورفولوژيك

صفائي

زينلي

كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

رشت

1383

 

*

83

مطالعه كنترل ژنتيكي بيو سنتز مونو ترپن هاي نعناع

حسين زينلي

-

دومين همايش گياهان داروئي تهران- دانشگاه شاهد

تهران

1383

 

*

84

مطالعه سيتوژنتيك در Menta spicata and M.longifolia

حسين زينلي

-

دومين همايش گياهان

تهران

1383

 

*

85

گياهان داروئي در عرصه زبان و ادبيات

سعيد دوازده امامي

-

جشنواره گل و گلاب

كاشان

1383

 

*

86

بررسي اثر درجه حرارت و زمان انبارداري بر كيفيت و كميت اسانس گل محمدي

سعيد دوازده امامي

-

جشنواره گل و گلاب

كاشان

1383

 

*

87

بررسي خصوصيات ريز مورفولوژي گل محمدي

سعيد دوازده امامي

-

جشنواره گل و گلاب

كاشان

1383

 

*

88

اثر سرما بر جوانه زني بذر گياهان داروئي

سعيد دوازده امامي

-

همايش گياهان داروئي

تهران

1383

 

*

89

اثر شوري بر جوانه زني بذر كدو برهنه

سعيد دوازده امامي

-

همايش گياهان داروئي

تهران

1383

 

*

90

بررسي تنوع ژنتيكي گل محمدي با نشانگر

سعيد دوازده امامي

-

همايش گياهان داروئي

تهران

1383

 

*

91

جايگاه تاريخي گياهان داروئي

سعيد دوازده امامي

-

همايش گياهان داروئي

تهران

1383

 

*

92

بررسي و مقايسه خصوصيات مورفولوژي، فنولوژي و رفتار جوانه زني اسفرزه پسيليوم و اسفرزه اواتا

سعيد دوازده امامي

-

كنگره زراعت

رشت

1383

 

*

93

جوانه زني بذر رازيانه تحت تيمارهاي مختلف آب شور

صفائي

مجد نصيري

همايش علمي منطقه اي كشاورزي در مناطق خشك و بياباني

اردستان

1384

 

*

94

تاثير آب شور بر جوانه زني بذر رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) توده اصفهان

صفائي

-

همايش ملي توسعه پايدار گياهان داروئي

مشهد

1384

 

*

95

پتانسيل هاي گياه خطمي بعنوان يك گياه داروئي- زينتي در مناطق خشك و نيمه خشك

بابك بحريني نژاد

ليلي صفائي، كريم باقر زاده

همايش علمي منطقه اي كشاورزي در مناطق خشك و بياباني

اردستان

1384

 

*

96

بررسي تنوع صفات مورفولوژيكي در كنجد

حسين زينلي

-

همايش علمي منطقه اي كشاورزي در مناطق خشك و بياباني

اردستان

1384

 

*

97

بررسي روابط بين عملكرد دانه در بوته با اجزاء عملكرد در ژنوتيپ هاي كنجد

حسين زينلي

-

همايش علمي منطقه اي كشاورزي در مناطق خشك و بياباني

اردستان

1384

 

*

98

توصيف خصوصيات فيتو شيميائي در ژنوتيپ هاي دو گونه Menta spicata and M.longifolia

حسين زينلي

-

همايش ملي گياهان داروئي و عسل

اروميه

1384

 

*

99

بررسي محتواي عناصر غذائي در ژنوتيپ هاي دو گونه Mentha longifolia & M. spicata

حسين زينلي

-

همايش ملي گياهان داروئي و عسل

اروميه

1384

 

*

100

بررسي جمعيت هاگ و آلودگي ريشه به قارچهاي ميکوريز آربوسکولار در گياه پوآ

ليلي صفايي

-

نهمين کنگره علوم خاک ايران

تهران

1384

 

*

101

Diversity among Iranian mint in relation to morphological and essential oil characters.

حسين زينلي

-

Agriculture and nature resoures-Moscow

روسيه

2002

 

*

102

Study on Laws and Regulation of Medicinal Plants in Iran

بابك بحريني نژاد

-

Mashhad

مشهد

2004

 

*

103

Research and Professionals Viewpoints on Medicinal Plants Problems in Iran

بابك بحريني نژاد

-

Mashhad

مشهد

2004

 

*

104

Study on Herbal Medicine Prescription and Selling in Drugstores of Esfahan

بابك بحريني نژاد

-

Mashhad

مشهد

2004

 

*

105

Isoflavonoid isolated from smirnovia iranica as new antiprotozoal agents.

 

محمد اصفا

Traditional Medicine & Materia Medica

تهران

2004

 

*

106

Herbal prescription for hystrodiseases in traditional medicine.

 

محمد اصفا

Health, Environment and natural Products

مشهد

2004

 

*

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمي و ..

رديف

عنوان مقاله

نويسنده

همكاران

نام مجله

شماره

ماه و سال انتشار

1

تحقيق در زمينه تاثير بهره‌برداري در كاهش جمعيت حشره مولد گزنگبين

كريم باقرزاده

-

پژوهش و سازندگي

-

1377

2

تاثير همزيستي ميكوريزوسيكولار آربوسكولار بر رشد گياه پوآ

ليلي صفايي

كيانمهر، حاجيان شهري

رستني‌ها

2

1380

3

Leishmanicidal , antiplasmodial, and cytotoxic activity of novel diterfenoid 1,2- Quinones from Proveskia abrotanoides

مجيد صيرفيان‌پور

باقر زاده

Natural Products

64

2001

4

Leishmanicidal and antiplasmodial activity of constituents of Smirnovia iranica

مجيد صيرفيان‌پور

اصفا

American Society of Pharmacognosy

on web))

2002

5

Diversity among Iranian mints in relation to yeild and mineral content

حسين زينلي

رزمجو،ارزاني، رضايي

communication in soil Science and Plant analysis

34

2003

6

Terpenoides of Salvia hydrangea: two new, rearranged 20- norabietanes and the effect of oleanolic acid on erythrocyte memberances

مجيد صيرفيان‌پور

بحريني نژاد

Planta Medica

69

2003

7

Morphological and essential oil content diversity of Iranian mint.

حسين زينلي

رزمجو،ارزاني، رضايي

Iranian Journal of Science and Technology .

28

2004

8

Erythrocyte memberane modifying agent and the inhibition of plasmodium falciparum growth: structure- activity relationships for betulinic acid analogues

مجيد صيرفيان‌پور

باقر زاده

Bioorganic & Medicinal Chemistry

12

2004

9

Evaluation of oil compositions of Iranian mint.

حسين زينلي

رزمجو،ارزاني، رضايي

Journal of essential oil research

17

2005

انتقال يافته هاي تحقيقاتي :

1- بازديد هاي علمي مراكز تحقيقاتي ، آموزشي( دانشگاهها ، آموزش و پرورش و ..) از طرحها و آزمايشگاهها

رديف

نام دانشگاه ، دبيرستان و

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

زمان بازديد

محلهاي بازديد

تعداد

سال

1

مركز آموزش عالي ملاصدرا

دكترا

-

-

كلكسيون

4

77

2

آموزش پرورش نجف‌آباد

دانش‌آموز

دبيرستان

آبان 79

كلكسيون

105

79

3

دانشگاه صنعتي اصفهان

كارشناس ارشد

زراعت و اصلاح نباتات

بهمن 79

كلكسيون

 

79

4

مديريت جهادكشاورزي شهرضا

ليسانس

آبخيزداري

ارديهبشت 80

كلكسيون

 

79

5

دانشگاه آزاد خوراسگان

كارشناسي

باغباني

ارديبهشت80

كلكسيون

90

80

6

دبيرستان حقيقت

دانش‌آموز

دبيرستان

دي 80

كلكسيون

40

80

7

پيام نور نجف‌آباد

كارشناسي

زيست‌شناسي

تير 80

كلكسيون

40

80

8

مركز آموزش شهيد فارسي

كارداني

گياهان‌دارويي

مرداد 80

كلكسيون

37

80

9

تربيت معلم فاطمه زهرا

كارداني

-

بهمن 80

كلكسيون

35

80

10

دبيرستان شيخ فضل‌ا نوري

دانش‌آموز

دبيرستان

تير 80

كلكسيون

30

80

11

پيام نور نجف‌آباد

ليسانس

زيست شناسي

ارديهبشت 80

كلكسيون

66

80

12

دانشگاه آزاد خوراسگان

ليسانس

زيست شناسي

مهر80

كلكسيون

60

80

13

مديريت جهادكشاورزي شهرستان فريدن

مددكار

-

مرداد 81

كلكسيون

 

81

14

دانشگاه آزاد خوراسگان

كارشناسي

زراعت

ارديبهشت 81

كلكسيون

50

81

15

دانشگاه آزاد خوراسگان

كارشناسي

باغباني

ارديبهشت 81

كلكسيون

16

81

16

فني و حرفه‌اي نجف‌آباد

كارشناسي

پرورش گياهان دارويي

آذر 82

كلكسيون

-

82

17

مركز آموزش شهيد فارسي

كارداني

گياهان دارويي

دي 82

كلكسيون

17

82

18

مديريت جهادكشاورزي لنجان

-

كشاروز

تير 82

كلكسيون

25

82

19

مركز آموزش جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري

هنرجو

-

آذر 82

كلكسيون

16

82

20

مديريت جهادكشاورزي آباده

ليسانس

زراعت

مهر 83

كلكسيون

30

83

21

دانشگاه آزاد خرم آباد

كارداني

گياهان دارويي

آذر 83

كلكسيون

95

83

22

دانشگاه اصفهان

ليسانس

زيست‌گياهي

آذر 83

كلكسيون

8

83

23

مجتمع آموزشي شهيد فارسي

كارداني

گياهان دارويي

مهر 83

كلكسيون

25

83

24

سازمان پارك‌ها و فضاي سبز اصفهان

ليسانس

-

تير 83

كلكسيون

-

83

25

مديريت جهاد لنجان

-

-

ارديبهشت 83

كلكسيون

15

83

26

مجتمع آموزشي جهادكشاورزي استان چهارمحال و بختياري

كارداني

گياهان دارويي

مرداد84

طرح‌ها و كلكسيون گياه دارويي

25

84

2- آموزش كاربردي ، علمي به كارآموزان

رديف

نام دانشگاه